Холістична медицина у Львові
Проблеми сучасної медицини
Традиційна медицина
Гомеопатія
Гомотоксикологія
Акупунктура
Інформаційна медицина
Психотерапія, Психоаналіз, НЛП
Санологія, Валеологія, Технології здоров'я
Біоритмологія, Хрономедицина
Антропософська медицина
Медичні родзинки
Навчання
Події
Медичні центри
Лікарські товариства
Наші партнери
Розсилки
Лікарі
Фотогалерея

Розсилка
"Як правильно хворіти"

Архів розсилки


Рассылка 'Похудение через осознание'

КАФЕДРА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ И САНОЛОГІЇ (МЕДИЧНОЇ ВАЛЕОЛОГІЇ) КИЇВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПІКА

Кафедра організована в 1992 році після введення в Україні практичної спеціальності "лікар-санолог" (1991 р.). Склад кафедри: професорів - 2; доцентів - 2; асистентів - 2. Читаються курси: санологія (медична валеологія): - спеціалізація, передатестаційний цикл, цикли тематичного удосконалення - "дитяча валеологія", "психовалеологія"; спортивна медицина: спеціалізація, передатестаційний цикл. Вартість навчання: для лікарів МОЗ України - безкоштовно; Для інших відомств і держав - 100 у.о. на місяць. Додається Програма спеціалізації з медичної валеології

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.Шупіка

 

УЧБОВИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ "САНОЛОГІЯ" (валеологія)

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА.

Учбова програма призначена для підготовки лікарів-спеціалістів з валеології (санології) і є нормативним документом, який визначає зміст навчання на циклі спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівню професійної підготовки спеціаліста.

Мета циклу спеціалізації - перепідготовка лікарів-спеціалістів лікувального і медико-профілактичного профілю відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста по спеціальності "лікар-санолог" (валеолог).

  Термін навчання: 3 місяці. Зміст програми охоплює цілий об'єм теоретичних знань, вмінь і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту для самостійної роботи. Програма побудована у вигляді системи блоків. Основними блоками є 6 курсів програми. Курс - самостійна частина програми, в якій представлена значна по об'єму теоретична інформація з певної галузі санології чи суміжних дисциплін. Курси розбиті на розділи. Для полегшення орієнтації в програмі і приведення в порядок інформації, яка розміщена в ній, курси і розділи закодовані.

В залежності від структури та умов праці закладу післядипломної освіти, деякі курси (наприклад курс "Людина і здоров'я з позицій системного підходу") можуть викладатися на спеціалізованих кафедрах або комплексно на кафедрах, де викладаються основні курси програми.

В якості додаткових програм включено курси 7-14 з імунології та проблеми ВІЛ-інфекції, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних станах, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, медичної інформатики, туберкульозу, гуманітарних аспектів клінічного мислення.

Учбовий план циклу визначає контингент курсантів, тривалість їх навчання, розподіл годин, відведених на теоретичне вивчення розділів учбової програми. При необхідності, враховуючи рівень базових знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку задач охорони здоров'я регіону та інші обставини, кафедра може вносити корективи та доповнення в учбові години, що регламентовані учбовими планами, в межах 20% від загального обсягу часу.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачені такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари. Під час навчання на кафедрі лікарі у відповідності до учбового плану підвищують рівень теоретичної підготовки і оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування лекцій, активну участь в семінарських заняттях, науково-практичних і патолого-анатомічних конференціях і т.п. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача оволодівають практичними навичками з валеології і суміжних дисциплін.

Найбільш доцільним є орієнтовне співвідношення лекційних, практичних та семінарських занять на циклах спеціалізації 1:3:1. Окрім цього, планується поза аудиторна самостійна робота курсантів, яка не включається в учбовий план. Самостійна поза аудиторна робота курсанта над засвоєнням учбового матеріалу може виконуватися в бібліотеці вищого навчального закладу, учбових кабінетах кафедр, комп'ютерних класах, клініці. В необхідних випадках ця робота проводиться за заздалегідь складеним графіком, який гарантує можливість індивідуального доступу курсанта до необхідних дидактичних засобів.

Для виявлення рівня знань і практичних навичок курсантів після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль з використовуванням комп'ютерної тестової програми чи інший вид контролю за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для заключного випробовування використовують атестаційну комп'ютерну тестову програму, затверджену Міністерством Охорони Здоров'я України.

Лікарі, які завершили навчання на циклі спеціалізації, підлягають атестації на визначення рівня знань і практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста з спеціальності "Санологія" (валеологія).

УЧБОВИЙ ПЛАН
циклу спеціалізації «санологія».

 • Мета циклу: підготовка лікаря-спеціаліста по спеціальності "Валеологія" "Санологія"
 • Тривалість навчання - 3 місяці (468 учбових годин). Контингент слухачів: лікарі-спеціалісти, які закінчили інтернатуру по одній з спеціальностей "Лікувальна справа" та "Гігієна і санітарія" і змінюють спеціальність.

ПРОГРАМА спеціалізації.

У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики лікар-спеціаліст за спеціальністю "Валеологія" (Санологія) повинен знати:

 • Організацію планової та екстреної допомоги населенню (загальні питання), організацію роботи центру здоров'я и лікувально-физкультурного диспансеру.
 • • Організацію меддопомоги населенню в умовах виникнення екстремальних ситуацій з масовим ураженням.
 • • Теоретичні основи валеології, поняття про індивідуальне здоров'я людини, саногенез, третій стан. Рівні здоров'я.
 • • Основи діагностики фізичного і психічного здоров'я людини, його прогнозування.
 • • Основи формування здоров'я людини в онтогенезі.
 • • Основи збереження здоров'я людини і збільшення його резервів.
 • • Основи валеологічного виховання людини.

повинний вміти:

 • Надавати невідкладну допомогу людині в термінальних ситуаціях (масаж серця, штучне дихання, методи зупинки зовнішньої кровотечі, профілактика та лікування шоку, промивання шлунка при отруєннях та інші маніпуляції).
 • • Скласти індивідуальну карту здоров'я.
 • • Оцінити психотип і соціотип людини, рівень її психічної активності.
 • • Зробити прогноз індивідуального здоров'я на основі комплексного обстеження.
 • • Здійснювати прогнозування "критичних періодів" в стані здоров'я і можливості кризових ситуацій, визначення біоритмів людини.
 • • Оцінити психотип людини та її схильність до хвороб.
 • • Здійснювати оцінку стану здоров'я альтернативними методами.
 • • Скласти індивідуальну програму оздоровлення.
 • • Визначити рівень фізичного стану осіб, які розпочинають оздоровче фізичне тренування.
 • • Оцінити щоденник самоконтролю і провести лікарський контроль за фізкультурником.
 • • Скласти індивідуальні рухові програми.
 • • Скласти програми закалювання.
 • • Скласти індивідуальну програму харчування.
 • • Скласти програму та режим перебування в сауні і бані.
 • • Скласти рецепти використання лікувальних трав для управління працездатністю людини.

Повинен володіти наступними маніпуляціями і технікою операцій:

 • Визначення рівню соматичного здоров'я за Г.Л.Апанасенком.
 • • Визначення адаптаційного потенціалу системи кровообігу за Р.М.Баєвським.
 • • Оцінка інтегрального біологічного віку.
 • • Оцінка рівня неспецифічної резистентності організму за загальним аналізом крові.
 • • Находження біопатогенних зон методом біолокації.
 • • Визначення толерантності до фізичного навантаження.
 • • Визначення типу реакції на фізичне навантаження.
 • • Визначення рухових якостей людини.
 • • Методика проведення функціональних проб.
 • • Прийоми попередження і зняття психоемоційного стресу.
 • • Класичний аутотренінг.
 • • Загальнооздоровчий і баночний масаж.
 • • Постізомерична релаксація.
 • • Акупресура з оздоровчою метою.
 • • Очищення кишечника, печінки, сечовивідних шляхів.
 • • Методика дихальної гімнастики.
 • • Методика оптимізації сну.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. С-Пб., МГП (Петрополис), 1992 - 123 с.
2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Валеология - стратегия здравоохранения будущего /журнал Акад. Мед. наук Украины. - 1997, № 3, с. 426-436
3. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. - Киев: Здоровье, 1998. - 244 с.
4. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на граны нормы и патологии.- М., Медицина, 1979 - 298 с.
5. Брэгг Поль С., Нордемар Н. Позвоночник - ключ к здоровью. - С-Пб., ТОО (Лейла), 1995. - 336 с.
6. Брехман И.И. Введение в валеологию - науку в здоровье. - Л.: Наука, 1987 - 125 с.
7. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до ста лет. - Г.: Химия, 1994. - 399 с.
8. Валеология: диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. Вып.3. - Владивосток: Дальнаука, 1996. - 212 с.
9. Войтенко В.П. Здоровье здоровых /введение в санологию/. - К.: Здоровье, 1991 - 245 с.
10. Гербер Р. Вибрационная медицина: пер. с англ. - М., 1997. - 320 с.
11. Гроф С. За пределами мозга: Пер. с англ. - М.: Соцветие, 1992. - 336с.
12. Иванченко В.А. Как быть здоровым. - С-Пб.: АО (Комплект), 1994.- 30с.
13. Казначеев В. П. Очерки теории и практики экологии человека. - М.: Наука, 1982. - 264 с.
14. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия. Г.: Фис, 1989. - 224 с.
15. Неумывакин И.П., Неумывакина Л.С. Здоровье в ваших руках. - Г.: ИПО (Полигран), 1994. - 252 с. 16. Рейд Даннел. Защита трех сокровищ.- кн. I /пер. с англ./ - К.: София, 1996. - 416 с.
17. Ужегов Г.Н. Биоритмы. - Смоленск: Русич, 1997. - 400 с.
18. Шаталова Г.С. Философия здоровья. - М.: Елен и К0 , 1997. - 224 с.


   
Код курсу Назва курсу Кількість учбових годин
Лекц. Практ. Семін. Всього
01 Валеологія як наука 4 8 4 16
02 Людина і здоров'я з позиції системного підходу 18 24 8 50
03 Діагностика здоров'я 10 20 10 40
04 Прогнозування здоров'я 6 10 4 20
05 Активе формування здоров'я 4 12 4 20
06 Збереження та зміцнення здоров'я 40 180 60 280
Всього 82 254 90 426
   
07 Імунологія та проблеми ВІЛ інфекції 2 2 - 4
08 Організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних станах 6 - - 6
09 Радіаційна медицина 2 - - 2
10 Особливо небезпечні інфекції 2 2 - 4
11 Медична інформатика - - - -
12 Військово-медична та військово-спеціальна підготовка 12 - - 12
13 Туберкульоз 2 2 2 6
14 Гуманітарні аспекти клінічного мислення 2 - - 2
Всього 28 6 2 36
15 Іспит - - 6 6
Всього - - - 468
   
Факультативні програми
  Історія України 2 - - 2
  Основи конституційного права України 2 - - 2
  Метрологічне забезпечення закладів охорони здоров'я 2 - - 2
Всього 6 - - 6

   
Коди курсу і розділу Назва курсів, розділів, тем
1 2
01. Валеологія як наука.
01.01. Предмет, об'єкт, ціль і задачі валеології
01.02. Особливості методології і методи валеології
01.03. Актуальність виділення валеології в окрему дисципліну, її місце в медицині.
01.04. Поняття про здоров'я людини. Дефініції. Фізичне і психічне здоров'я. Норма.
01.05. Саногенез, його механізми
01.06 Передхвороба ("третій стан").
01.07. Створення мотивації до формування власного здоров'я (індивідуальні та соціальні аспекти).
01.08. Організація валеологічної служби в Україні.
   
02. Людина і здоров'я з позиції системного підходу.
02.01. Людина як біоенергоінформаційна система, її загальна структура, пірамідальний принцип її побудови, підсистеми (тіло, психіка, духовні аспекти свідомості). Властивості системи (самоорганізація , саморозвиток, самооновлення). Мета її функціонування.
02.02. Біологічна структура людини. Елементи, різновиди зв'язків між ними, їх функціональне значення.
02.03. Психологічна структура людини. Вищі аспекти свідомості.
02.04. Біопольова структура людини.
02.05. Древні (Греція, Індія, Китай) холістичні уявлення про людину. Зв'язок с сучасними уявленнями.
02.06. Здоров'я як прояв негентропії, динамічної стійкості системи при виконанні біологічних і соціальних функцій. Зв'язок здоров'я з гармонійністю та потужністю системи.
02.07. Обмін людини з зовнішнім середовищем інформацією, енергією, речовиною. Її форми (харчування, дихання, та інші). Вимоги до обміну як медична основа здорового способу життя.
02.08. Просторово-часові аспекти функціонування людини. Екологія життєвого простору людини і здоров'я. Екологія регіону, місця проживання, одягу і їжі, психоекологія, біоенергоекологія.
02.09. Біоритми і здоров'я.
02.10. Основні стратегії життєдіяльності людини і здоров'я. Виживання, фізична адаптація і здоров'я. Адаптаційний потенціал як прояв життєздатності і критерії оцінки індивідуального здоров'я. Форми адаптаційних перебудов. Стрес фізичний і психічний. "Хвороби адаптації" за Г.Сельє, їх профілактика
02.11. Репродуктивне здоров'я, критерії його оцінки, фактори формування.
02.12. Самореалізація людини як особистості і здоров'я.
02.13. Статеві та вікові аспекти здоров'я.
   
03. Діагностика здоров'я.
03.01. Принципи і методи оцінки стану здоров'я індивіду, класифікація методів діагностики здоров'я (прямі і непрямі).
03.02. Поняття про різні рівні здоров'я. Резерви здоров'я. "Безпечний рівень" здоров'я.
03.03. Оцінка рівня соматичного здоров'я за показниками енергетичного потенціалу (аеробними можливостями) організму /Г.Л.Апанасенко/.
03.04. Діагностика здоров'я за адаптаційним потенціалом /Р.М.Баєвський/.
03.05. Визначення рівня здоров'я за біологічним віком. Вікові норми здоров'я.
03.06. Суб'єктивна оцінка здоров'я.
03.07. Внесок різних функціональних систем в загальний рівень здоров'я.
03.08. Функціональна діагностика стану органів та систем. Функціональні проби.
03.09. Нетрадиційні методи оцінки функціонального стіну організму і здоров'я.
03.10. Визначення психоемоційного стану.
03.11. Діагностика здоров'я в дітей і підлітків.
03.12. Статеві відміни показників фізичного і психічного здоров'я. Здоров'я вагітної жінки і годувальниці.
   
04. Прогнозування здоров'я.
04.01. Поняття про прогноз і прогнозування. Прогностичні моделі. Критерії прогнозування здоров'я (стать, вік, рівень соматичного здоров'я, фактори ризику, спадковість і конституція, порушення біоритмів, тип кровообігу та ін.).
04.02. Прогнозування за критичним («безпечним») рівнем здоров'я, яке визначає небезпеку виникнення соматичних захворювань.
04.03. Фактори ризику та здоров'я людини.
04.04. Прогнозування здоров'я людини на підставі аналізу біоритмів.
04.05. Прогнозування здоров'я людини на підставі оцінки темпів старіння.
04.06. Прогнозування індивідуального здоров'я на підставі аналізу етапів формування організму.
04.07. Конституція і прогнозування здоров'я. Фактори, які формують конституцію людини.
04.08. Класифікація конституційних типів, конституція і схильність до хвороб.
04.09. Соціоніка: характеристика психотипів, психологічна сумісність, схильність до хвороб.
04.10. Прогнозування стану здоров'я населення на підставі скринінґу рівня здоров'я і медико-демографічних показників.
   
05. Активне формування здоров'я.
05.01. Оздоровлення майбутніх батьків — початок активного формування здоров'я дитини (профілактика гаметопатій).
05.02. Вплив екзогенних факторів та фізичного стану матері на здоров'я плоду. Попередження порушень.
05.03. "Критичні періоди" в антенатальному та постнатальному розвитку дитини. Валеологічна тактика в ці періоди.
05.04. Активне формування соматичної конституції дитини (руховий режим, харчування, закалювання, режим сну та неспання та ін.). Профілактика соматичних захворювань.
05.05. Активне формування психічної конституції дитини.
05.06. Статеве виховання дитини.
05.07. Формування здоров'я протягом життя.
   
06. Збереження та зміцнення здоров'я.
06.01. Інтегративний підхід в управлінні здоров'ям.
06.02. Оптимізація екології життєвого простору, обміну організму з ним і біоритмів — необхідні умови зміцнення здоров'я.
06.03. Психосоматична гармонізація і санація окремих органів та систем.
06.04. Валеологічне навчання та виховання.
06.05. Фізичне оздоровлення. Очищення організму (методи та методики). Оздоровче голодування.
06.06. Підтримка функціонального стану хребта. Корекція осанки.
06.07. Здорове та оздоровче харчування. Оздоровча дія харчових елементів.
06.08. Активний контроль за масою тіла і будовою тіла.
06.09. Гігієна сну. Профілактика порушень сну.
06.10. Оздоровче фізичне тренування, його оздоровчі ефекти. Принципи і методи. Форми. Покази та протипокази. Побудова індивідуальних рухових програм. Методика розвитку рухових якостей. Лікарський контроль за фізкультурниками.
06.11. Гіпоксичне тренування. Дихальна гімнастика. Дихальні техніки (пранаяма, Бутейко, Стрельнікова).
06.12. Закалювання. Принципи, механізми, покази та протипокази, методики. Лікарський контроль. Оздоровчий ефект сауни и руської бані.
06.13. Оздоровлення психічне. Психічне здоров'я та форми його порушень.
06.14. Психоемоційний стрес, шляхи попередження. Психотравма та психокомплекс.
06.15. Основи аутотренінгу. Класичний аутотренінг за Шульцем. Техніка міорелаксації. Сучасні техніки.
06.16. Поняття про сучасні методики психосоматичної гармонізації (нейролінгвистичне програмування, техніка "Вільне дихання", холотропне дихання, холодинаміка, тілесноорієнтована психотерапія).
06.17. Роль вищих станів свідомості в зміцненні здоров'я.
06.18. Ергономічні аспекти здоров'я людини.
06.19. Еніовалеологія.
06.20. Профілактика хронічних соматичних захворювань.
06.21. Масаж, його різновиди (класичний, сегментарний, безконтактний).
06.22. Рефлексопрофілактика.
06.23. Древні системи психофізичного тренування (хатха-йога, цигун та ін.)
06.24. Підвищення адаптаційних можливостей людини в умовах екологічно несприятливого середовища.
06.25. Гомотоксикологія в оздоровленні.
06.26. Профілактика метеопатій.
06.27. Використання творів мистецтв та об'єктів природи в оздоровленні.
   
  Додаткові програми
07. Імунологія та проблеми СНІДу
07.01. Структура і функції імунної системи при захворюваннях внутрішніх органів.
07.02. Ятрогенна хвороба.
07.03. Проблеми ВІЛ-інфекції.
07.04. Патогенез, епідеміологія та клініка ВІЛ-інфекції.
07.05. Принципи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції. Методи профілактики.
   
08. Організація невідкладної меддопомоги населенню при надзвичайних станах.
08.01. Організація меддопомоги ураженим при надзвичайних станах.
08.02. Медико-тактична характеристика катастроф мирного часу.
08.03. Організація та задача служби екстреної меддопомоги при надзвичайних станах.
08.04. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення уражених при надзвичайних станах.
   
09. Радіаційна медицина.
09.01. Фізичні основи радіаційної медицини, дозиметрії і радіаційної безпеки.
09.02. Біологічна дія іонізуючого випромінювання.
09.03. Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки.
09.04. Гігієнічні аспекти радіаційних та ядерних аварій.
09.05. Методи і способи використовування іонізуючого випромінювання в медицині.
09.06. Гостра променева хвороба.
09.07. Хронічні та віддаленні наслідки опромінення.
09.08. Диспансеризація осіб, які випробували дію радіаційного опромінення.
   
10. Особливо небезпечні інфекції.
10.01. Класифікація збудників інфекції за механізмом передачі.
10.02. Холера.
10.03. Ботулізм. Дизентерія. Сальмонельоз. Тифи - черевний, висипний, поворотний.
10.04. Дифтерія. Аденовірусна інфекція дихальних шляхів.
10.05. Чума. Лихоманки: жовта, Ку, гемораґічна та ін.
10.06. Сибірська виразка.
   
11. Медична інформатика.
11.01. Роль автоматики та обчислювальної техніки в медичній практиці.
11.02. Автоматизовані робочі місця лікарів.
   
12. Військово-медична та військово-спеціальна підготовка.
13. Туберкульоз.
14. Гуманітарні аспекти клінічного мислення лікарів.

 

 
 Олександр Задорожний, дизайн Дмитро Шутко.
Ukrainian Russian