ПОЛОЖЕННЯ

про лікаря з народної і нетрадиційної медицини

1.Загальні положення

1.1. Лікар з народної і нетрадиційної медицини - це спеціаліст з вищою медичною освітою, який має юридичне право надавати первинну багатопрофільну медико-соціальну допомогу населенню з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини.

1.2. На посаду лікаря з народної і нетрадиційної медицини призначається лікар, який пройшов підготовку в інтернатурі за спеціальністю "лікар з народної і нетрадиційної медицини", або лікар-терапевт чи лікар-педіатр, який пройшов підготовку на циклі спеціалізації з народної і нетрадиційної медицини в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів і отримав сертифікат спеціаліста за спеціальністю "лікар з народної і нетрадиційної медицини".

1.3. Лікар з народної і нетрадиційної медицини здійснює свою діяльність:

• в державному медичному закладі (поліклініці, медсанчастині, міській або сільській лікарській амбулаторії);

• в недержавному медичному закладі (малому, акціонерному, колективному підприємстві, кооперативі);

• в приватній лікарській амбулаторії.

1.4. Лікар з народної і нетрадиційної медицини може працювати індивідуально, в групі лікарів з народної і нетрадиційної медицини.

1.5. Лікар з народної і нетрадиційної медицини працює за контрактом (угодою) з державними або муніципальними органами, страховими медичними компаніями, медичними закладами.

1.6. Контингент обслуговування, його чисельність, формується з врахуванням права вільного вибору за територіальним принципом і визначається умовами контракту.

1.7. Лікар з народної і нетрадиційної медицини здійснює амбулаторний прийом і відвідування вдома, проведення комплексу профілактичних і оздоровчих, діагностичних, реабілітаційних заходів, надає термінову медичну допомогу при невідкладних станах і травматичних пошкодженнях у відповідності до кваліфікаційної характеристики фахівця із спеціальності "лікар з народної і нетрадиційної медицини" з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини.

1.8. За угодою лікареві з народної і нетрадиційної медицини можуть бути виділені лікарняні ліжка в стаціонарі для ведення хворих. При необхідності лікар може організовувати стаціонари вдома, денні стаціонари в амбулаторно-поліклінічних закладах, застосовувати методи народної і нетрадиційної медицини.

1.9. Лікар з народної і нетрадиційної медицини працює разом з медичною сестрою, яка має спеціальну підготовку.

1.10. В своїй діяльності лікар з народної і нетрадиційної медицини керується даним Положенням, законодавчими і нормативними документами України з питань охорони здоров'я.

1.11. Контроль за діяльністю лікаря з народної і нетрадиційної медицини здійснюється у встановленому порядку органами охорони здоров'я за місцем роботи лікаря.

1.12. Призначення і звільнення лікаря з народної і нетрадиційної медицини проводиться у відповідності з чинним законодавством і умовами контракту.

2. Обов'язки лікаря з народної і нетрадиційної медицини

Основними обов'язками лікаря з народної і нетрадиційної медицини є надання первинної медико-соціальної допомоги населенню у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики та одержаних сертифікатів:

2.1. Проведення санітарно-освітньої роботи по вихованню населення, пропаганді здорового способу життя, попередженню розвитку захворювань.

2.2. Здійснення профілактичної роботи, направленої на виявлення ранніх і прихованих форм захворювань і факторів ризику.

2.3. Здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я населення закріпленого регіону з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним комплексом лікувально-оздоровчих заходів методами народної і нетрадиційної медицини.

2.4. Надання оздоровчих заходів термінової медичної допомоги хворим і потерпілим при невідкладних станах, незалежно від місця проживання, з застосуванням методів народної і нетрадиційної медицини.

2.5. Своєчасна консультація і госпіталізація планових і ургентних хворих у встановленому порядку.

2.6. Проведення лікувальних і реабілітаційних заходів в обсязі, який відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря з народної і нетрадиційної медицини.

2.7. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності пацієнтів у відповідності до інструкції "Про порядок видачі лікарняних листків" і направлення на ЛТЕК.

2.8. Здійснення своєчасної діагностики, раннього виявлення і відповідного лікування інфекційних захворювань; негайна сигналізація про випадки інфекційних захворювань, харчових і професійних отруєнь, про випадки порушення режиму і виконання протиепідемічних заходів; направлення у відповідну санітарно-епідеміологічну станцію екстреного повідомлення.

2.9. Проведення імунопрофілактики захворювань.

2.10. Організація медико-соціальної і побутової допомоги спільно з органами соціального захисту і службами милосердя одиноким, престарілим, інвалідам, хронічно хворим, використовуючи методи народної і нетрадиційної медицини.

2.11. Надання консультативної допомоги з питань фітотерапії, гомеопатії, мануальної терапії, біоенергоінформотерапії та ін.

2.12. Проведення системної роботи по підвищенню рівня медичних знань медсестри та молодшого медперсоналу з питань народної і нетрадиційної медицини.

2.13. Систематичне підвищення своєї професійної кваліфікації як шляхом самопідготовки, так і проходженням курсів удосконалення лікарів з народної і нетрадиційної медицини.

2.14. Введення затвердження форм обліково-звітної документації.