Холістична медицина у Львові
Я К   П Р А В И Л Ь Н О   Х В О Р І Т И
Випуск 06
Як правильно хворiти грипом.
Продовження

– Лiкарю, у мене грип, що ви менi порадите?
– Станьте вiд мене подалi.

Анекдот.

Вітаю вас, шановні читачі розсилки "Як правильно хворіти"

Напевно немає на свiтi людини, що хоча би одного разу не перехворiла на грип. I це не дивно – щорiчно до 15% населення Землi захворює цiєю недугою.

Ставлення до грипу рiзних людей неоднакове: вiд абсолютно байдужого до панiчного. Тi, хто не вiдрiзняють грип вiд банальної ГРВI (гострої респiраторно-вiрусної iнфекцiї), вiдносяться до нього зневажливо i самовпевнено, а тi, хто вже мали негативний досвiд захворювання на справжнiй грип, вважають за краще уникати повторного захворювання.

Який же грип насправдi? Чи такий вже вiн небезпечний, як переконують медики, щорічно наполягаючи на проведенні профілактичних щеплень, чи це просто чергова спроба з боку функцiонерiв вiд медицини і фармбізнесу залякати населення з метою витягнути грошi з їх гаманцiв на черговий бум вакцинацiї?

За оцiнкою такої авторитетної міжнародної медичної організації, якою є ВООЗ (Всесвiтня Органiзацiя Охорони Здоров'я), грип є потенцiйно смертельним захворюванням, i ця оцiнка є небезпiдставною. Чому так? Тому що грип, по-перше, сам по собі може перебігати в такій формі, що може привести до загибелі організму, а, по-друге, досить часто дає ускладнення, які і являють велику небезпеку для здоров'я i життя хворої людини. Як правило, ускладнення розвиваються пiд час грипу i (або) протягом перших двох тижнiв пiсля захворювання.

Що ж це таке грип?
Грип – це гостре iнфекцiйне (тобто заразне) захворювання, що уражує органи дихання, нервову, серцево-судинну та iншi системи. Збудник грипу – вiрус, який, як правило, спочатку розмножується в слизовiй оболонцi дихальних шляхiв, але може проникати в організм і через інші слизові оболонки: очі, шлунково-кишковий тракт, статеві органи.Вiн розповсюджується в повiтрi з найдрiбнiшими крапельками слини, слизу i мокрот, що видiляються хворими людьми, та носiями вiрусу при чиханнi, кашлi, розмовi і таким чином передається від одної людини до іншої респіраторним шляхом (через дихальні шляхи).

На відміну від iнших гострих респiраторних вiрусних iнфекцiй (ГРВI), грип набагато токсичніший і тому його симптоми проявляються гостро, тобто раптово і виражено. З'являються симптоми грипу після прихованого (iнкубацiйного) перiоду, який триває не бiльш двох днiв, але може бути набагато коротшим - декілька годин, саме це є причиною його швидкого розповсюдження і здатності викликати епідемії - захворювання населення цілої країни, а також пандемії - епідемії, що характеризується поширенням інфекційного захворювання на території усієї країни, територіях сусідніх держав, а в окремих випадках і багатьох країн світу.

Характерними особливостями грипу є рiзке пiдвищення температури тiла (до 40°С), iнтенсивний головний бiль, бiль i ломота в цiлому тiлi i в м'язах, свiтлобоязнь (боляче або неприємно дивитися на свiтло), болючiсть при очних рухах. Пiдйом температури супроводиться сильним ознобом. Грип буквально шокує своїми симптомами, високою температурою, страшенною слабкiстю. Це все може супроводитися ознаками ураження органiв дихання, якi так само можуть з'явитися: закладенням носа, дертям в горлi i типовим для грипу вiдчуттям болючостi за грудиною. На 2-гу добу хвороби часто виникає болiсний кашель, бiль за грудиною по ходу трахеї, що з'являється внаслiдок ураження слизової оболонки трахеї. Але частiше за все кашель i нежить приходять пiзнiше або не з'являються взагалi.

Iншi ГРВI, на вiдмiну вiд грипу, набирають оберти поступово, починаючись з дертя в горлi, нежитi, чихання i загальної в'ялостi. На третiй, четвертий день починається пiдйом температури. А при грипi до цього дня вже розпочинаються ускладнення. Саме ускладнення являють собою найбiльшу небезпеку для здоров'я i життя хворого на грип. Як правило, вони розвиваються пiд час грипу i (або) протягом перших двох тижнiв пiсля захворювання.

    Найбiльш частi ускладнення грипу:
  • Вториннi бактерiйнi респiраторнi захворювання (пневмонiя, бронхiт, менiнгiт, ларинготрахеобронхiт, iнфекцiї вуха, середнiй отит та iншi);
  • Загострення хронiчних захворювань легенів (астма, бронхiт та iншi);
  • Декомпенсацiя серцево-судинних захворювань (мiокардит, перикардит);
  • Запалення нирок, загострення ниркової недостатностi;
  • Загострення ендокринних розладiв (цукровий дiабет);
  • Патологiї вагiтностi;
  • Загострення неврологiчних розладiв, радикулiти.

Ускладнення грипу вимагають лiкування в стацiонарi і можуть бути смертельно небезпечнi – практично всi смертельнi випадки вiд грипу зумовленi розвиненим ускладненням.

Ось такою є коротка характеристика грипу і якщо врахувати, що грип

Як ми бачимо, основними особливостями грипу які відрізняють його від інших захворювань і визначають його небезпеку для людства - є
1) його висока інвазивність (заразність), в наслідок якої виникають
2) великі чи малі епідеміі, тобто інфекція охоплює великі маси людей, і найбільш суттєво те,що ці
3) епідемії виникають з постійною периодичністю, щорічно.
Всі ці особливості грипу спричиняють порушення звичного укладу життя соціуму і наносять суттєві економічні і матеріальні збитки в глобальному масштабі.
Основний парадокс і феномен грипу полягає в тому, що на сьогодні це одне найбільш вивчених захворювань. Але чомусь досі він залишається одною з найбільших проблем людства.
Здавалося б, ми вже знаємо про вірус грипу все: і його структуру і його різні варіанти, і механізми мінливості грипу, завдяки яким неможливо утворити стійкій імунітет до цього вірусу. Ми знаємо як він впроваджується в організм людини, як він розвивається, розмножується і виходить з організму... Щороку фармацевтичні компанії розробляють і випускають ліки "від грипу" і протигрипозні вакцини, які мали б захистити людину від зараження... Ми маємо постійний круглорічний всесвітній моніторинг циркуляції вірусів грипу навколо Земної кулі... І не дивлячись на це все грип був, є, і найімовірніше залишиться в ближньому, а можливо і в віддаленому майбутньому проблемою людства в галузі здоров'я. https://virusstop.com.ua/ua/gripp/oslozhneniya-pri-grippe/

Багаторiчне спостереження за грипом, вивчення клiнiчної картини грипу i його ускладнень, вивчення лiтературних даних, а також експерементування на собі дозволили менi прийти до наступного висновку:

бiльшiсть, якщо не всі, ускладнень грипу є результатом неправильного його лiкування i неправильної поведiнки хворих під час хвороби
.

Подальше вивчення цієї недуги розкрило наступні моменти:

1. Не кожний організм піддається захворюванню на грип.

2. Для інфікування вірусом грипу в організмі мають бути певні умови.

3. В разі зараження на грип правильна поведінка дозволяє не тільки привести до повного виздоровлення і уникнути ускладнень, але і оздоровити організм. Тобто вийти з хвороби здоровішим ніж дор неї.

4. Можна говорити про те що вірус грипу виконує певну корисну функцію в природі.

Як же правильно хворiти грипом, щоб благополучно вийти з нього i уникнути ускладнень? У бiльшостi випадкiв це не складає особливої проблеми. Треба тiльки мати чiтке розумiння того, що вiдбувається у вашому органiзмi i що, у зв'язку з цим, вам необхiдно робити. Це як правила дорожнього руху – знання та дотримання їх дозволяє уникнути багатьох прикрощiв на дорогах.

Давайте разом спробуємо зрозумiти, що ж саме вiдбувається в органiзмi пiд час грипу. Для цього спочатку познайомимося з головним винуватцем проблеми – збудником грипу. Цей збудник є вiрусом. Вiруси, на вiдмiну вiд iнших представникiв живого свiту, не є, строго кажучи, самостiйними живими органiзмами. Поза живими об'єктами вони мають вигляд органiчної речовини з кристалiчною структурою, без ознак життя, але потрапляючи в клiтину “оживають".

Вченi, аналiзуючи будову цiєї речовини, досi не вирiшили: вважати вiруси живими або мертвими. Вiруси, з одного боку, мають здатнiстю розмножуватися, спадковiсть i мiнливiсть, але з iншого боку, не мають обмiну речовин, i їх можна розглядати, як гiгантськi молекули. Вiрус – це неклiтинна форма життя, здатна до абсолютного паразитизму на молекулярно-генетичному апаратi клiтини, це означає, що для того щоб виявити свою активнiсть, вiрус грипу повинен потрапити всередину клiтини.

структура вирусу грипа

Гемаглютинiн – поверхневий бiлок вiрусу грипу, що забезпечує здатнiсть вiрусу приєднуватися до клiтини-господаря.
Нейрамінідаза – поверхневий бiлок вiрусу грипу, що вiдповiдає, по-перше, за здатнiсть вiрусної частки проникати в клiтину, i, по-друге, за здатнiсть вiрусних часток виходити з клiтини пiсля розмноження.
Нуклеокапсид – генетичний матерiал (РНК) вiрусу розміщений в бiлкову оболонку (капсулу).

Зараження вiрусом грипу, також як i iншими ГРВI, вiдбувається через верхнi дихальнi шляхи. При попаданнi в дихальнi шляхи, вiруси за допомогою гемаглютинiну прикрiплюються до клiтини. Фермент нейрамiнiдаза руйнує клiтинну мембрану клiтин слизової оболонки, i вiрус проникає всередину клiтини. Цей процес можливий лише при рН 5-6, тобто в кислому середовищi. Потiм вiрусна РНК проникає в клiтинне ядро i примушує його виробляти новi вiруснi частки за своєю програмою. По мiрi накопичення в клiтинi, новi вiруси вивiльняються (одночасно вiдбувається руйнування клiтини, її лiзис) i уражують iншi клiтини.

Розмноження вiрусiв може протiкати з виключно високою швидкiстю: при попаданнi у верхнi дихальнi шляхи однiєї вiрусної частки вже через 8 годин кiлькiсть iнфекцiйного потомства може досягнути 10³, а до кiнця першої доби – 10²³. Така висока швидкiсть розмноження вiрусу грипу пояснює такий короткий iнкубацiйний перiод (час вiд моменту зараження до появи ознак захворювання – манiфестацiї) – 1-2 доби. Одна заражена клiтина виробляє багато сотень вiрiонiв.

Потiм вiруси потрапляють в кров i розносяться по цiлому органiзму. Саме вихiд вiрусiв в кров i рознесення їх по всьому тiлу є однiєю з основних причин, що зумовлюють сильну iнтоксикацiю при грипi. На вiдмiну вiд бiльшостi iнших вiрусiв, що викликають простуднi ГРВI, вiрус грипу має оболонку, яка складається з лiпiдiв, якi i є основним чинником, що викликає явища важкої iнтоксикацiї. Процес розмноження вiрусiв вiдбувається при температурi 32-37°С, а при температурi вище 38°С цей процес сповiльнюється i при подальшому пiдвищеннi температури – припиняється. Одночасно, з пiдвищенням температури тiла, в органiзмi розвиваються процеси, що сприяють загибелi вiрусiв.

Ви спитаєте: навiщо потрiбнi цi подробицi? Знання їх допоможуть нам зрозумiти, яким чином можна попередити зараження, ослабити симптоматику грипозного процесу, у разi зараження грипом, i правильно, з користю для здоров'я, полiкуватися. Ви вже, напевно, звернули увагу на те, що при попаданнi на слизову оболонку дихальних шляхiв, вiрус грипу, для здiйснення процесу iнфiкування (проникнення) в органiзм, повинен проникнути всередину клiтини. Неодмiнною умовою проникнення вiрусу в клiтину є наявнiсть кислого середовища з рН 5-6. У нормi реакцiя кровi, а також i слизового секрету дихальних шляхiв слабо лужна: рН бiльше 7, що саме по собi являє природну перешкоду для проникнення вiрусу. Але, при охолоджуваннi слизової оболонки, судини звужуються, кровоток гiршає i в тканинi накопичується кислота – вiдбувається зниження рН i, вiдповiдно, виникають сприятливi умови для проникнення вiрусу всередину клiтини.

Тому перше правило профiлактики грипу: дихайте виключно носом. Носове дихання, по-перше, сприяє зiгрiванню повiтря, яке поступає в бронхи i легенi, i це оберiгає дихальнi шляхи вiд охолодження. По-друге, при проходженнi через носовi ходи, повiтря очищується вiд всiх стороннiх частинок, що знаходяться в ньому, в тому числi i вiрусiв, якi осаджуються на слизовiй носа i потiм разом iз слизом, за допомогою спецiальних ворсинок, видаляються через стравохiд в шлунок, де вiдбувається їх знешкодження.

Друге правило: стежте за тим, щоб стопи ваших нiг i кистi рук завжди були теплими. Мiж ними i верхнiми дихальними шляхами (ВДШ) iснує рефлекторний зв'язок: пониження температури стоп i кистей приводить до погiршення кровообiгу в слизової ВДШ i пониження їх температури, а також виникненню кислого середовища, сприятливого для проникнення вiрусу в клiтини. I, навпаки, зiгрiвання нiг i рук, вiдповiдно, сприяє полiпшенню кровообiгу i пiдвищенню температури слизової оболонки верхнiх дихальних шляхiв. На жаль, дуже часто буває ситуацiя, коли у людини постiйно ноги холоднi, але вона цього навiть не помiчає. У такому випадку я, звичайно, рекомендую робити регулярнi контрастнi ванночки на ноги i руки. Найкраще їх робити по потребi (коли ноги або руки зимні), але мiнiмум 1-2 рази на день, особливо на нiч, перед сном.

Проводиться процедура таким чином. У велику миску або у ванночку наливається тепла вода. Первинна температура води повинна бути трохи бiльшою за температуру стоп, так, щоби суб'єктивно, по вiдчуттях, вода здавалася теплою. Потiм, по мiрi зiгрiвання нiг, поступово додається гаряча вода. Максимальна температура води – 41-42°С. Жiнкам пiд час мiсячних, а також тим, хто має варикозно розширенi вени, не рекомендується пiдiймати температуру води вище за 38°С. Тривалiсть процедури не менше 15 хвилин, можна бiльше – до години, до почервонiння стоп i появи вiдчуття тепла у всьому тiлi. Якщо у вас є нежить або закладений нiс, то зникнення цих симптомiв також може бути критерiєм для завершення процедури. br>
А тепер, увага!, дуже важливий момент. Пiсля завершення прогрiвання нiг їх необхiдно одномоментно занурити в холодну воду або облити холодною водою з глека. Чим холоднiше вода – тим сильнiше ефект. Якщо цього не зробити, то через короткий час ноги вихолонуть i процедура буде неефективною. Важлива iнформацiя для жiнок: якщо пiд час мiсячних не зробити контрастного обливання, то це може привести до посилення мiсячних видiлень!

Чомусь бiльшiсть людей бояться обливати ноги холодною водою, але я вас запевняю, якщо ви добре прогрiєтеся, то крiм користi, ви ще й отримаєте задоволення. Тi хто ходить в сауну або парну, добре це знають. Пiсля обливання нiг холодною водою їх треба розтерти насухо i одягнути шкарпетки. Пiсля цього бажано 10-15 хвилин походити. Таке контрастне обливання збуджує кровообiг в ногах i, при регулярному виконаннi цiєї процедури ви вiдчуєте, що вашi ноги вже не мерзнуть. А це, як ви вже зрозумiли, важливо для профiлактики грипу i перестуд.

Таку ж саму процедуру можна одночасно, при необхiдностi, провести i на кистi рук. Але часто буває, що прогрiвання нiг сприяє зiгрiванню рук i це є критерiєм завершення процедури. Якщо цього не вiдбувається – бажано окремо зiгрiти кистi рук. Дуже важливо робити контрастну ванночку саме так, як це описано.

Також важливо постiйно стежити за тим щоб ноги не мерзли. Взимку треба одягати бiльш вiльне взуття, щоб не перешкоджати кровообiгу в ногах. Якщо ноги сильно потiють, вони дуже легко охолоджуються за рахунок випаровування поту. Щоб перешкодити цьому, бажано одягати шерстянi шкарпетки, а пiд низ – 1-2 пари бавовняних шкарпеток. У цьому випадку шкарпетка буде вбирати пiт i випаровування буде вiдбуватися не з шкiри, а з тканини, i нога не буде охолоджуватися. У особливо сильнi морози можна мiж шкарпетками обмотати ногу тонким папером (можна туалетним) у виглядi онучiв. Коли я служив в армiї (це було в Росiї в 70-тi роки i морози нижче 30°С були звичайною справою) – це дуже добре допомагало вiд обмороження.

При закладеннi носа i нежитi, а також при високiй пiтливостi нiг бажано обмежити прийом рiдини, краще пити рiдину увечерi, коли ви вже не плануєте виходити на холод. Взагалi питво – це окрема тема. У багатьох людей є ознаки надлишку рiдини в органiзмi дивись посилання) – а це є чинником ризику для перестуд, тому що такi люди легко пiтнiють i внаслiдок цього швидко переохолоджуються. Звiдси третє правило – пити менше рiдини, особливо при частому перебуваннi в умовах холоду. Вiдчуваю, як у багатьох, хто читає цi рядки, пiдiймається хвиля протесту i обурення: як же це – менше пити, якщо всi навколо рекомендують пити бiльше. Але, я вже говорив, що це окрема тема, тi, хто цiкавляться можуть заглянути сюди.

Четверте правило профiлактики зараження грипом – по можливостi, уникайте зайвих контактiв, особливо в публiчних мiсцях i транспортi, користуйтеся захисними масками. Декiлька рокiв тому я займався питанням профiлактики грипу в одному з Львiвських дитячих будинкiв, так ось виявилося, що цi дiти практично не хворiли на грип саме внаслiдок того, що мало контактували iз зовнiшнiм свiтом.

Пiд час епiдемiї грипу необхiдно обмежити вживання бiлкової їжi, яка закислює органiзм, i збiльшити вмiст сирих (живих) продуктiв харчування (яблука, капуста, петрушка, селера, топiнамбур, апельсини, мандарини, лимони, тощо). Хорошими профiлактичними i лiкувальними властивостями по вiдношенню до грипу володiє сира картопля. Вiн мiстить велику кiлькiсть вiтамiну С, а також речовини що мають протигрипозну активнiсть. Картоплю можна приготувати у виглядi салату: натерти дрiбною соломкою, промити в холоднiй водi вiд крохмалю, додати трошечки часнику або цибулi (на ваш смак), поперчити, пiдсолити, заправити будь-якою пiсною олiєю (краще нерафiнованою) майонезом або сметаною. При бажаннi можна додати iншi овочi або фрукти. Такий салат можна подавати на будь-який стiл: i смачно i корисно!

Сирi продукти треба вживати при кожнiй їжi. Краще з них починати. Це сприяє високому вмiсту лейкоцитiв в периферичнiй кровi, i, вiдповiдно, пiдтримцi високого рiвня iмунiтету. Також добре використати як напої живi, свiжо витиснутi соки (фреш).

Всi цi вищенаведенi правила профiлактики грипу допомагають до зараження вiрусом грипу – до попадання його на слизову дихальних шляхiв i проникнення в клiтини слизової оболонки. Пiсля цього, як ви вже знаєте, вiдбувається розмноження вiрусiв в клiтинах слизової. I далi починається другий етап грипозного процесу – вихiд вiрусу в кров'яне русло (такий стан називається вiрусемiя). На цьому етапi всi профiлактичнi заходи, скерованi на попередження зараження грипом, вже марнi i подальшi необхiднi дii пов'язанi з розвитком захворювання грипом.

Правильна поведiнка на цьому етапi допоможе не тiльки попередити розвиток ускладнень, але i, як це не парадоксально звучить, досягти оздоровчого ефекту. Це означає, що при правильному хворiннi грипом можна вийти з хвороби бiльш здоровим, нiж до неї. Про це ми i поговоримо далі.            

Продовження

А як вам ось така профілактика?

профілактика грипу1 профілактика грипу2


Пам'ятайте – здоров'я не можна купити, ним можна тільки розплатитися!

Олександр Задорожний zador@org.lviv.net

Зміст

Попередня

Продовження
Проблеми сучасної медицини | | Традиційна медицина | | Гомеопатія | | Гомотоксикологія | | Акупунктура | | Інформаційна медицина | | Психотерапія, Психоаналіз, НЛП | | Санологія, Валеологія, Технології здоров'я | | Біоритмологія, Хрономедицина | | Антропософська медицина | | Медичні родзинки | | Навчання | | Події | | Медичні центри | | Лікарські товариства | | Наші партнери | | Розсилки | | Лікарі | | Фотогалерея |

 Олександр Задорожний, дизайн Дмитро Шутко.
Ukrainian Russian