Холістична медицина у Львові
Проблеми сучасної медицини
Традиційна медицина
Гомеопатія
Гомотоксикологія
Акупунктура
Інформаційна медицина
Психотерапія, Психоаналіз, НЛП
Санологія, Валеологія, Технології здоров'я
Біоритмологія, Хрономедицина
Антропософська медицина
Медичні родзинки
Навчання
Події
Медичні центри
Лікарські товариства
Наші партнери
Консультації
Лікарі
Фотогалерея

Народна і нетрадиційна медицина
в сучасному світі та Україні

Медичні знання людства немов безкінечна і могутня ріка, що несе крізь тисячоліття надбання багатьох рас, цивілізацій і народів. В окремі періоди розвитку людства та в окремих своїх частинах воно, керуючись пануючим на той час світоглядом, баченням людини, її проблем та шляхів їх вирішення, певну частину медичних знань сприймає, формуючи на цій основі офіційну медичну науку і практику та називаючи її традиційною (академічною) медициною. Інші медичні знання, не менш цінні, автоматично стають маргінальними і, в кращому випадку, "делікатно" звуться нетрадиційними. Незалежно від цих процесів стало існує глибинна течія, що живиться джерелами народної мудрості, часто незбагненна, а тому і незатребувана, яка так і зветься, народна медицина.

Ми живемо в дуже цікавий час. На наших очах розпочався перехід від домінування аналітичного методу пізнання світу до цілісного системного його сприйняття. Сучасні природо- і людинознавство впритул наблизилися до релігійних основ бачення світу. Все більшого поширення набуває розуміння людини як складної відкритої біоенерго-інформаційної саморегульованої надсистеми, складовими якої є тіло (сома), психіка (душа) і духовна сфера. Людина - здорова, коли між вказаними її складовими існує гармонія, а їхні взаємозв'язки є збалансованими. Будь-які відхилення від стану рівноваги, які організм неспроможний компенсувати за рахунок регуляторних механізмів, в кінцевому результаті призводять до зменшення потенціалу здоров'я і прояву патологічного стану, себто хвороби. Хвороба ніколи не є ізольованою проблемою окремого органа чи системи. Це - завжди проявлений наслідок негараздів у всьому організмі.

В цих умовах відчутно змінюється ставлення людей, навіть у багатьох заможних країнах з розвиненою, потужною, майже індустріальною медициною до надбань народної і нетрадиційної медицини (НіНМ). Спричинилися до цього також ріст числа алергічних та інших ускладнень від прийому сучасних фармацевтичних препаратів (до того ж на фоні всезростаючих їх цін) і, водночас, наукові докази високої ефективності цілого ряду методів та засобів НіНМ з характерним для них більш природним впливом на організм.

Відповідаючи на вимоги сьогодення, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) констатувала, що численні надбання НіНМ, як складові цілісного медичного знання людства, мають позитивний вплив на стан здоров'я, та що з метою оздоровлення і лікування до них звертаються майже 80% населення світу. Тому ВООЗ заохочує і підтримує країни в їх діяльності з виявлення і впровадження цих методів у медичну практику.

Україна відноситься до країн, в яких НіНМ не тільки легально співіснує з офіційною медициною, про що свідчить, зокрема, стаття 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", де вказано, що "як виняток за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу охорони здоров'я особам без спеціальної освіти дозволяється діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини", але й вони дедалі більше інтегруються, підтвердженням чого є включення в офіційний "Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров'я посади "лікар з народної і нетрадиційної медицини".

Центром управління діяльністю в галузі НіНМ в Україні є Комітет з НіНМ Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, створений відповідно до Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної і нетрадиційної медицини" від 31. 07. 98 р. за № 823/98 спеціальним наказом МОЗ України від 04. 12. 98р.за № 343.

Комітет є єдиним в Україні хтб має право видавати особам без спеціальної освіти спеціальний дозвіл на медичну діяльність в галузі НіНМ. Він також є головною установою Міністерства з проведення експертизи, атестації осіб, які мають спеціальні дозволи, займаються медичною діяльністю в галузі НіНМ за ліцензіями МОЗ України.

Частина повноважень в цій сфері делегована Українській асоціації народної медицини, яка, зокрема, проводить експертизу цілительсь-ких здібностей осіб, що виявили бажання займатися медичною діяльністю в галузі НіНМ.

Господарська діяльність з медичної практики всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому законом порядку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, підлягає ліцензуванню.

Ліцензія па здійснення медичної практики - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіанта на провадження зазначеного в ньому виду діяльності з медичної практики протягом визначеного терміну та за умови виконання ним Ліцензійних умов.

Ліцензійні умови регламентуються ст.8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та спільним наказом МОЗ України і Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 16.02.2001р. №38/63 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)".

Знання та дотримання вимог чинного законодавства щодо умов провадження медичної практики в галузі НіНМ стає все більш важливим, оскільки підвищує правовий захист суб'єкта підприємницької діяльності в цій галузі на територіальному ринку медичних послуг, що дедалі активніше формується.

Юрій Островерха,
головний позаштатний спеціаліст
з народної і нетрадиційної медицини
управління охорони здоров'я
Львівської обласної державної адміністрації.
© 2001 Олександр Задорожний, дизайн Дмитро Шутко.
Ukrainian Russian