Холістична медицина у Львові
Проблеми сучасної медицини
Традиційна медицина
Гомеопатія
Гомотоксикологія
Акупунктура
Інформаційна медицина
Психотерапія, Психоаналіз, НЛП
Санологія, Валеологія, Технології здоров'я
Біоритмологія, Хрономедицина
Антропософська медицина
Медичні родзинки
Навчання
Події
Медичні центри
Лікарські товариства
Наші партнери
Консультації
Лікарі
Фотогалерея
Закони гомеопатії і проблема "подоби".

Парадоксально, але факт - чим інтенсивніше розвивається алопатія, тим актуальнішою в суспільстві стає гомеопатія, але при цьому гомеопатію турбують деякі методологічні проблеми - проблеми понять, правил, законів. Одна з таких проблем полягає в тому, що гомеопатія фактично ґрунтується на двох законах, що містять у своїй основі ідеологію і методологію гомеопатичної доктрини: на законі зцілення природною хворобою і законі зцілення лікарською хворобою, але які, як це іноді буває в науці, залишилися незадіяними внаслідок того, що їх підмінив так званий закон подоби.

Подоба симптомів природної і лікарської хвороб - це закономірне явище природи, відкрита С. Ганеманом 200 років тому, але яке гомеопатія безпідставно трактує як закон, що привело до підміни сутності явищем.

Закономірне явище подоби і закон подоби на перший погляд однорідні поняття, однак, вони являють собою "різні сторони однієї медалі". Якщо, з одного боку, закономірне явище - це те чи інше виявлення предмета в зовнішніх формах його існування, за яких схована його сутність, то, з іншого боку, закон, розкриваючи сутність явища, дає уявлення про його істотні властивості і відносини, про умови, що породжують його, у результаті чого стає можливим наукове пояснення явища.

У загальнонауковому сенсі явище пов'язане з поняттям закономірність, тобто стійким, істотним феноменом природи чи суспільства, який закономірно повторюється в певних умовах.

Закономірне явище - це предмет емпіричних знань, отриманих у результаті безпосереднього контакту з "живою" реальністю в спостереженні чи в експерименті, у ході яких фіксуються емпіричні закономірності того чи іншого явища, як це і було в експерименті з "легендарною хінною кіркою", у ході якого були відкриті закономірні явища: подоби симптомів, лікарської хвороби, патогенності і лікувальної властивості будь-якої природної речовини.

Закон науки, на відміну від закономірності, є наслідком науково-теоретичного усвідомлення сутності явища природи і являє собою необхідне правдиве "загальне судження", яке може бути виражене у вербальній чи знаковій формулі.

Таким чином, закон подоби симптомів, якщо він буде сформульований, повинний відповісти на запитання: у чому полягає сутність явища подоби симптомів природної і лікарської хвороб, а не просто констатувати наявність явища їхньої подоби, як це демонструють численні формулювання правила підбора лікарських засобів за умовою подоби симптомів, автори яких декларують їх як закон подоби. При цьому необхідно підкреслити, що логіка природничонаукового закону і логіка правила базуються на різних формально-логічних підставах (на чому ми ще зупинимося).

Отже, виходячи з цих методологічних передумов, ми й ужили вираз "так званий закон подоби", чи уявний закон, який своєю наявністю в практиці гомеопатії зняв потребу у справжньому законі подоби, що привело гомеопатію до чималої методологічної втрати.


I

Як епіграф нашого повідомлення ми могли б прийняти думку Д. Вітулкаса про "Органон" С. Ганемана: "Якщо казати коротко, С. Ганеман показав що:

  • по-перше, медичне лікування відбувається відповідно до визначених існуючих в природі законів зцілення.
  • по-друге, ніхто не може лікувати поза цими законами.
Якщо задатися питанням у широкому і всеосяжному змісті - чим відрізняється гомеопатія від алопатії, то відповідь може бути одна: гомеопатія від усіх доктрин медицини, у тому числі й алопатичної, відрізняється зціленням хворобою.

Зцілення хворобою - це принцип самозцілення - атрибутивної властивості всього живого. Саме його і прийняв С. Ганеман в основу гомеопатичної доктрини лікування. "Гомеопатія, - пише Д. Вітулкас, - означає: лікувати чимось, що викликає дію, подібну до страждання", звідси вже за визначенням - гомеопатія зцілює хворобою.

Життя на планеті існуює мільйони років, і природа, щоправда, із утратами, зберегла його під ударами добору тільки завдяки зціленню. Зберегла і Homo sapiens, вік якого нараховує більш сорока тисяч років, у той час як медицина, від найдавнішої до сучасної, існує п'ять-шість тисячоліть.

Якщо самозцілення являє собою атрибутивну властивість живого, то хвороба є ні що інше, як атрибутивне відношення живого у формі реакції на вторгнення чужорідного агента.

Зміст принципу зцілення хворобою знайшло вираження в природному законі С.Ганемана - законі природи, що представлений в 26 параграфі "Органону", 5-го видання (далі цитування за п'ятим виданням).

На наш погляд, обійдений увагою в гомеопатичній літературі, це основний закон усієї гомеопатичної доктрини. Ми приводимо повний текст цього параграфа: "Цілюща дія гомеопатичного способу обумовлена природним законом, який ще не пізнаний і донині, але на якому, однак, за всіх часів ґрунтувалося всяке правдиве лікування. Ось формула цього закону:

Слабкіше динамічне ураження надійно знищується в живому організмі іншим, сильнішим, якщо останнє відмінне від першого за своєю сутністю, але дуже подібне за способом своєї дії.

Формулу закону науки можна розділити на три частини: на явища, підлеглі законові; на зв'язок явищ, обумовлених законом; на область умов, у яких цей зв'язок здійснюється з необхідністю, при цьому друга частина є головною, що виражає сутність закону.

Якщо першу частину природного закону складають "слабкіше динамічне ураження" і "сильніше", а друга частина представляє зв'язок між ними через "знищення" другим першого, то третя частина - умови, у яких цей зв'язок здійснюється, представлена необхідністю подоби - "подібності" двох феноменів природної хвороби "за способом своєї дії" і "відмінності за своєю сутністю". Четверту частину закону складає його функція, тобто явище зцілення хворобою. Отже, природний закон - закон зцілення природною хворобою С. Ганемана - це перший закон гомеопатії.

Т. Кент, коментуючи цей закон у "Лекціях з філософії гомеопатії", цитуючи його тричі на одній сторінці, дає високу оцінку формулювання цього закону. Він пише: "Це формулювання було найбільш вірним визначенням закону в часи С.Ганемана". І далі, після третього цитування, він пише: "Основна умова знищення - нова хвороба повинна бути подібною (розрядка наша) і повинна бути якісно більш сильнішою...". Таким чином, подобу слабкішого і сильнішого ураження він розглядає як "умову знищення...", тобто умову зцілення хворобою.

При цьому необхідно підкреслити: подоба симптомів, будучи сутністю явища зцілення хворобою - сама є явищем, що вимагає пізнання своєї суті, і це повинно знайти своє відображення у відповідному законі подоби. Але навіть якщо закон подоби і буде відкритий, то подоба симптомів не перестане бути умовою, сутністю зцілення природною чи лікарською хворобою.

Тут також необхідно відзначити, що С.Ганеман дуже вільно користався терміном (не поняттям) "закон", мабуть, з метою додання правилам добору лікарських засобів примусового змісту закону. Так, у 50-ому параграфі "Органону" він пише: "...Проте ми бачили разючі приклади гомеопатичних лікувань, здійснених самою природою, що самі по собі є доказом корінного закону в (виділено нами) лікарському мистецтві: лікувати хвороби ліками, напади яких були б подібні до нападів цих хвороб". Як бачимо, це не закон, це правило неухильного виконання "в мистецтві лікаря", а не корінний закон лікарського мистецтва - яким міг бути закон подоби, що, у силу недостатності наукових і науково-медичних знань 18 століття, С. Ганеман не міг відкрити, про що він сам пише в 48-м параграфі: "...Сама природа... робить ...лікування як би чудом, тільки під впливом найсильнішої вихідної хворобливої сили, напади якої подібні до нападів хвороби, що лікується. Причина цього криється у вічних і незмінних, але донині невідомих нам законів природи" (розрядка наша).


II

"Будь-яка система медичної практики, - пише К. Култер, - бере початок від набору визначених допущень щодо того, що собою представляють здоров'я і хвороба. Гомеопатія ...виходить з допущень, що те, що називається "процесом хвороби", являє собою форму реакції організму на шкідливі подразники в зовнішнім і внутрішнім середовищі, тобто спробу відновити стан здоров'я". Г. Рекевег розумів хворобу як біологічно доцільний процес, на чому базується створена ним гомотоксикологія. Сам С. Ганеман виходив з припущення, що "усяка хвороба (не хірургічна) полягає в динамічному відхиленні життєвої сили від нормального стану" (параграф 29 "Органону"). Для С. Ганемана хвороба не тільки антагоніст - "слабкіше динамічне ураження", але і синергіст - "сильніше динамічне ураження", тобто доцільний феномен хвороби, "яка знищує біологічно недоцільну хворобу". Таким чином, С.Ганеман зміг інтуїтивно зрозуміти, як розумів дволиций образ хвороби І. П. Павлов: "...що є правдивою хворобою, а що - фізіологічною нормою". У якості "сильнішої" в С.Ганемана виступає і лікарська хвороба, за сучасних уявлень - доцільна нормергічна, яку гомеопатія вже двісті років використовує задля інактивації біологічно недоцільних, відхилених від нормергії хвороб (нормергія - стан реактивності організму, при якому її прояв відповідає характеру і силі дії фактора, що збудив реакцію; звідси відхилення від норми - гипоергія і гиперергія).

Виходячи з усіх викладених положень ми вважаємо за можливе дати наступне (робоче, у межах цієї статті) визначення хвороби:

Хвороба є біологічно доцільною реакцією організму на її збудника при нормергічній нейро-ендокринно-імунній відповіді і біологічно недоцільною при гіпо- чи гіперергічній відповіді. При цьому психосоматичні симптоми суть прояв способів цих реакцій.

Яскравим прикладом хвороби є запалення, як біологічно доцільна реакція організму на її збудника при нормергічній нейро-ендокринно-імунній відповіді і біологічно недоцільна при гіпо- (хронічній) чи гіперергічній (гострому, загрозливому для життя стані).

Не змінюючи суті і форми закону, ми дозволили собі (з метою подальшої роботи в рамках статті) інтерпретувати цей закон у запропонованому нами визначенні хвороби:

Будь-яка природна нормергічна хвороба як біологічно доцільна реакція нейро-ендокринно-імунної відповіді здатна перевести будь-яку гіпо- чи гіперергічну природну хворобу в нормергічну форму, за умови подоби їхніх симптомів.

Отже, ми з'ясували, що атрибутивною властивістю живого є самозцілення; принципом, що виражає механізм самозцілення, є принцип зцілення хворобою; і, нарешті, законом, що фіксує стійкість і повторюваність принципу зцілення хворобою є перший закон гомеопатії - закон природи зцілення природною хворобою С. Ганемана.


III

Геніальне відкриття С. Ганеманом лікарської хвороби, подоби симптомів лікарської і природної хвороб, патогенності і лікувальної властивості будь-якої природної речовини в ході експерименту з "легендарною хінною кіркою" являє собою, без найменшого перебільшення, епохальне відкриття, що людству ще потрібно буде усвідомити й оцінити.

У світлі цього відкриття яскраво засвітився перший закон гомеопатії - зцілення природною хворобою С. Ганемана, дозволивши використовувати в якості "найсильнішої" природної хвороби лікарську хворобу, збудником якого є природна речовина, випробувана на здорових волонтерах. Це, як відомо, ще один, скоріше, винахід, що зробив С. Ганеман у ході "легендарного епізоду": невідомий досі "...спосіб для відкриття цілющих властивостей лікарських речовин". Таким чином, людство одержало можливість зцілятися лікарською хворобою, використовуючи атрибутивну властивість живого - самозцілення.

Отже, відкриття лікарської хвороби формує другий закон гомеопатії - закон гомеопатії зцілення лікарською хворобою, у розвиток першого закону. От його формула:

Найсильніше динамічне ураження надійно знищується в живому організмі найсильнішим лікарським ураженням, якщо останнє відмінне від першого за своєю суттю, але дуже подібне за способом свого поводження.

Тут ми використовували формулу першого закону гомеопатії для формулювання другого закону. Сам С. Ганеман такої формули не дав, хоча численні варіанти правила підбора лікарських засобів за умовою подоби симптомів природної і лікарської хвороб, сформульоване С. Ганеманом в "Органоні" і інших його роботах, фактично являють собою вільний (не формульний) виклад другого закону гомеопатії.

Другий закон гомеопатії в нашій інтерпретації:

Будь-яка природна речовина, яка здатна в субтоксичній дозі збудити при іспиті біологічно доцільну лікарську хворобу у виді нормергічної реакції нейро-ендокринно-імунної відповіді, здатна в гомеопатичній дозі перевести будь-яку гіпо- чи гіперергічну природну хворобу в нормергічну форму, за умовою подоби їхніх симптомів.

Отже, перший закон гомеопатії - зцілення природною хворобою С. Ганемана і другий закон гомеопатії - зцілення лікарською хворобою визначили місце "подоби" як умову свого явища.

Виходячи з усього вищевикладеного, ми, мабуть, повинні, якщо з цим погодиться Гомеопатичне Співтовариство, підбирати лікарські засоби за умовою подоби, що виходить з першого і другого законів гомеопатії.


IV

Щоб усвідомити роль і значення "подоби" у якості "умови", необхідно зупинитися на ролі і значенні умов у структурі закону науки загального випадку.

Загальність закону обмежується лише умовами, у сфері яких він має силу. Тому у формулі закону завжди обмовляються умови. Умови не можна вважати чимось зовнішнім для закону, оскільки вони є його базою, основою. Відрив подоби симптомів, як умов, від першого і другого законів поставив подобу симптомів у положення невизначеності його місця, ролі і значення. "Якщо всі умови речі в наявності, - писав Гегель - то річ з необхідністю відбудеться.". Це значить, що з наявності певного явища з необхідністю випливає наявність іншого: з наявності умов подоби симптомів природної і лікарської хвороби, тобто сутності, випливає явище закону гомеопатії.

Математика розрізняє необхідні і достатні умови. Відмінність між ними полягає в тому, що необхідною умовою є така, без якої факт не може з'явитися; достатньою умовою є така, при якій факт свідомо з'явиться. Подоба симптомів і в першому, і в другому законах гомеопатії мають значення і необхідних, і достатніх умов.

З погляду логіки природничонаукового закону, що виражається формально-логічним імплікативним (умовним) судженням за формулою "Якщо А, тоді Б", "подоба" у першому і в другому законах гомеопатії являє собою так звані початкові умови. Наприклад, якщо симптоми "слабкішого динамічного ураження" і "найсильнішого природного чи лікарського ураження" є подібними (це початкові умови), то зцілення природною чи лікарською хворобою з необхідною достатністю відбудеться (це наслідок з початкових умов).

Логіка ж правила будується за формулою формально-логічного категоричного стверджувального судження.

Прикладом такого судження є правило, яке уперше викладене в публікації в 1796 р. і яке набуло наступної, за визначенням Г. Келера, класичної форми: "Щоб лікувати вірно, безпечно, швидко і надійно, підбирай (явно виражена категоричність) у кожному конкретному випадку тільки такі (явно виражена ствердність) ліки, що можуть викликати стан, подібний до стану, що має бути зціленим" (пояснення в дужках наші).

Вільне формулювання необхідних і достатніх умов багатьма авторами видається за формулу закону подоби. Однак уже за визначенням ці формули не можуть претендувати ні за формою, ні за логікою на форму наукового закону. Вони, у кращому випадку, є варіаціями на тему правил добору лікарських засобів за умовою подоби симптомів у ганеманівських традиціях чи вільного (не формульного) переказу другого закону гомеопатії. У літературі є нескінченна безліч таких формулювань так званого закону подоби. Є і такі, котрі не являють собою ні закон, ні правило. Наприклад: "Патогенез ліків як повна подоба до комплексу симптомів хвороби".

За визначенням - медицина поєднує як теоретичну, так і практичну діяльність лікування. Немає двох медицин - гомеопатичної й алопатичний, є дві доктрини, два вчення, що скеровують лікарську діяльність у єдиній медицині.

Гомеопатія багато чого може внести в загальну медицину. Вона має в розпорядженні унікальні знання і колосальний досвід зцілення хворих, чого не має алопатія. Але при цьому гомеопатія ізолювала себе від медичної науки і сучасної наукової методології, у той час як вона не має у своєму розпорядженні розвинутої методології, що не дозволяє їй об'єктивно визначати, аналізувати і пояснювати традиційну гомеопатичну термінологію, поняття, правила, закони, що в остаточному підсумку обмежує розвиток її наукової теорії.

Першочерговою задачею гомеопатичної методології, на наш погляд, є: створення і пояснення закону подоби, що з'явиться фундаментальним законом гомеопатії; зняття удаваних методологічних проблем (наприклад - "гомеопатія суть наука чи мистецтво?"); прочитання у світлі сучасних наукових і науково-медичних знань традиційної термінології і понять, зберігаючи при цьому в гомеопатії, сталі традиції, що йдуть від її патріархів.

Список літератури:
  1. Ганеман С. Органон врачебного искусства. - М., Гомеопатическая медицина, 1998.
  2. Тугаринов В.П. Избранные философские труды. - Л: Издательство ленинградского университета, 1988.
  3. Кетрин Култер. Портреты гомеопатических лекарств. М., Ирма, 1996, том 1.
  4. Терапевтический указатель Heel. - Baden-Baden: Aurelia-Verlag 1990.
  5. Павлов И.П., собр. соч., М., 1951, т.3
  6. Энциклопедический словарь медицинских терминов. М.,СЭ, 1982.
  7. Петров Ю.А. Теория познания. - М., Мысль 1988.
  8. Философия и методология науки. - М., Аспект Пресс, 1996.
Е.А. Герасімова, В.К. Бєлік.

Україна, м. Львів.
© 2001 Олександр Задорожний, дизайн Дмитро Шутко.
Ukrainian Russian